Site Search
 
 
E-bulletin. Follow us!
 
Name
Surname
E-mail
Become Member
Leave Membership
 
Recommend
 
Name
Surname
E-mail*
*E-mail you will recommend
Recommend
 

follow us on

Mineral Oil Legislation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU

12.02.2011 tarihli ve27844 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU" hakkında tebliğ uyarınca Maden yağ üreticilerinin "GÜvenlik Bilgi Formu" (GBF-MSDS) hazırlaması şartı getirilmiştir.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Şartı

Tebliğe göre;

"MADDE 8- (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar uyarınca Güvenlik Bilgi Formları oluşturmak ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz etmek zorundadır. Bu amaçla oluşturulan Güvenlik Bilgi Formları yapılacak denetimlerde, denetim yapmakla yetkili kılınan Kurum personeline ve/veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kişi/kişilere ibraz edilmek üzere saklanır.

(2) Ayrıca madeni yağ üreticileri üretimini ve satışını yaptıkları madeni yağlar için Üretim, Satış, Stok ve İthalat Formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise İthalat, Satış ve Stok bilgi formlarını oluşturmak zorundadır. Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler itibariyle izleyen ayın 15. günü akşamına kadar tebliğ eki form formatında, yazılı ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına göndermek zorundadır.

(3) Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Üretim, İthalat, Satış ve Stok Formları oluşturulmayan madeni yağlar hiçbir şekilde piyasaya sunulamaz.

Ayrıca GBF-MSDS hazırlanmasının yanı sıra tehlikeli kimyasalların sınınflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması yönetmeliği usulünce hazırlanmış etiket ve ambalajların da aynı standartlarda olma şartı aranacaktır.

TSE Belgelendirme ve Lisanslı üretim Tesisi Gerekliliği

 
MADDE 9-(1) Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini yapamaz

MADDE 9-(1) Madeni yağ üreticileri, lisansında, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine ve/veya TSEK Uygunluk Belgesine ait ilgili standart numarası kayıtlı olmayan madeni yağların üretimini yapamaz.

MADDE 11- (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemez ve satılamaz, akaryakıt olarak bulundurulamaz ve/veya bu özelliği bilinerek akaryakıt olarak satın alınamaz, kullanılamaz. Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(2) Madeni yağlar; ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden usulüne uygun olarak alınmış, gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip olan yerlerin dışında hiçbir şekilde satışa sunulamaz, depolanamaz veya bu amaçla bulundurulamaz.

(3) Madeni yağların üretimi, dolumu ve ambalajlanması lisanslı tesislerde yapılır. Madeni yağ üreticileri, lisanslı tesislerinde lisans sahibi adına alınmış marka tescil belgesi kapsamındaki madeni yağların üretimini yapar. Madeni yağ lisansı sahipleri lisans kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste madeni yağ üretimi yapamaz.

(4) Madeni yağ üreticileri lisanslarında gerekli tadil işlemini yapmadan, lisansta kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ temini yapamaz ve/veya madeni yağ üretemez.

MADDE 12- (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin gerçekleştirileceği tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanmasında, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.

(2) Madeni yağ üreticileri, temin ettikleri baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunamaz, ticari faaliyete konu edemez."

Ticari reklamların bilimsel kanıtı

MADDE 13- (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları; piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların ambalajları üzerinde, ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları, bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgelerle ispatlamak ve denetim sırasında istenmesi halinde Kuruma veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kılınan personele ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Madeni yağ üreticileri ve/veya ithalatçıları, piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolün ve gözetiminin sağlanmasını teminen, sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen ilgili diğer mevzuata uymak zorundadır.

MADDE 14- (1) Madeni yağlar; normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün piyasaya sunumuna, etiketlenmesine ve kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

MSDSMARKET olarak Madeni yağ üreten firmalarımız için hazırladığımız hizmet paketi için iletişime geçin .

TSE Belgelendirmesini yapalım, çevre ile dost, green kimyasal seçiminde yardımcı olalım, ürün performanslarının testlerini yapalım, üretim yeri ruhsatlandırma ve lisansı için yardımcı olalım, etiketlerinizi ve güvenlik bilgi formlarınızı hazırlayalım.

Üstelik bunların hepsini, yönetmeliklerde belirtildiği gibi, akredite kurum tarafından sertifikalanmış uzmanlarımız ile yapalım

Hemen Arayın 0 216 518 09 45 veya info@msdsmarket.com.tr ile iletişime geçiniz.

 

Madeni Yağ Tebliği İçin Tıklayınız