0 850 532 3597 info@msds.com.tr 
Türkiye'nin Lider GBF Hazırlama Şirketi olarak 50000'nin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırladık.
Güveniniz İçin Teşekkürler.
Site İçi Arama
 
 
Üye Olun Takip Edin!
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Arkadaşınıza Tavsiye Edin
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Kimyasal Güvenlik Yönetimi ile igili yazılarımızı "Merhaba Dünya Merhaba Kimyasal Hayat" başlıklı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Destek  Rehberi
MSDS  / Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi Tıklayın
Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tıklayın
Yönetmelikler Tıklayın
Risk Cümlecikleri  Tıklayın
Güvenlik Cümlecikleri  Tıklayın
Tehlike Sembolleri Tıklayın
Risk Notları  Tıklayın
 GHS Kodlama Sistemi Tıklayın
ADR 2011 Taşımacılık Sınıflandırma Sistemi Tıklayın
Etiketleme Rehberi Tıklayın  
Önemli Linkler Tıklayın
SVHC Listesi (REACH) Tıklayın
Kimyasal Güvenlik
Kartları Bankası  Tıklayın
Teknik Terimler Sözlüğü  Tıklayın
MSDS Bankası
 
 
Daha fazla bilgi için hemen arayın karşılıklı konuşalım.

0 216 337 83 83

info@msds.com.tr

"Türkiye'nin MSDS portalı"

 
  
 
follow us on
 
Güvenlik Bilgi Formu Grubuna Katılın MSDS Profesyonelleri ile Aynı Ortamda Olun

 
Eğitimlerimiz

 

Eğitimlerimiz

 
- İleri Düzey Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi
 
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) kimyasal madde ve müstahazarları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) bilgi aktarımının en temel aracı olarak kabul edilir.
 
Yapılan en son düzenlemeler ile Güvenlik Bilgi Formu Yönergesi (91/155/EEC) hükümleri REACH’e taşınmıştır ve  Güvenlik Bilgi Formu için daha önce belirtilen hali hazırdaki görev ve sorumluluklar aynen devam etmektedir. Bu görev ve sorumluluklara göre bir tehlikeli madde veya müstahzar  satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır.
 
Ancak REACH’le birlikte, PBT veya vPvB maddelerin ya da bu maddeleri içeren karışımların tedarik edilmesi sırasında da bir Güvenlik Bilgi Formu oluşturulması şart koşulur.
 
Buna ek olarak, bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yürütülmesi sonucunda maruziyet senaryoları oluşturulduğu zaman bunlar Güvenlik Bilgi Formu’na eklenmeli ve böylece tedarik zincirinde uygun şekilde aktarılmalıdır. Böyle yapılarak tedarikçi, müşterisine maddenin güvenli kullanımı için uygulanan veya önerilen risk yönetim önlemleri hakkında da bilgi verir.
 
Güvenlik Bilgi Formu, madde ya da karışımın piyasaya sürüleceği Üye Devletlerin resmi dillerinde temin edilmelidir.
 
Tehlike hakkında yeni bir veri veya risk yönetim önlemlerini etkileyecek bir veri elde edildiğinde, bir izin alınması veya reddi ya da bir kısıtlama doğması  durumunda Güvenlik Bilgi Formu güncellenmelidir.
 
Avrupaya mal gönderen üreticilerin dışında Türkiye'de üretim yapan üreticilerin de aşağıdaki yönetmeliklere Güvenlik Bilgi Formları hazırlamaları şart koşulmuştur.
 
26 Aralık 2008 tarih ve 27092 Mük. Sayılı Güvenlik Bilgi formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği çerçevesinde,
 
MADDE 5 – (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:
 
              a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2’deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar.
 
              b) Bir müstahzarın piyasaya arzından sorumlu olan kişi, profesyonel kullanıcının talebi durumunda, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmayan, gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 oranında veya gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 oranında,
 
             1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan madde içeren;
 
             2) Hakkında işyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri bulunan bir madde içeren  müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu sağlar.
 
              c) Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.
 
              ç) Halka ve kullanıcılara satılan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sağlığına yönelik gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almaları için yeterli bilgi sağlanıyorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmez. Bununla birlikte, profesyonel kullanıcılar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formu sağlanır.
 
              d) Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.
 
              e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.
 
              f) Güvenlik bilgi formları; bu Yönetmeliğin Ek-1’inde verilen örnek formata uygun olarak, 7 nci maddede öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır.
 
              g) Güvenlik bilgi formuna; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen standart başlıklar ile Ek-1’de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.
 
             ğ) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve Ek-1’in birinci bölümünde bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir. Ek-1’in ikinci bölümü de Ek-2’de yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur. Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.
 
              h) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler “ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.
 
              (2) Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletilir.
 
 
İlgili yönetmeliğin yukarıdaki tebliği çerçevesinde, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması ile ilgili üretici firmalara hizmet amacı ile Bakanlığın belirlediği kriterlerde Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimler ile TSE Personel Belgelendirme sınavlarına katılabilirsiniz.
 
Ayrıca firmamız bünyesinde "Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" belgeli profesyoneller bulunmaktadır. Eğitim dışında firmamızdan Güvenlik Bilgi formlarınızı hazırlama ve düzenli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
 
- Kimyasal Maruziyet Senaryosu (Değerlendirmesi) Eğitimi
 
Kimyasal Maruziyet Senaryoları (Değerlendirmeleri) Neden Bu Kadar Önemlidir?
 
Yeni REACH düzenlemeleri kayıt altına alınacak tüm ürünler için Kimyasal Maruziyet Senaryosu (Chemical Exposure Scenerio-CES) yazılımını şart koşmaktadır. Kimyasal Maruziyet Senaryoları ürünün nasıl üretildiğini, nasıl kullanıldığını, insan ve çevreye maruziyeti halinde nelerin olabileceğini ve kontrol altına alınması için gerekli tedbirleri detayları ile içeren bir çeşit formdur. Bu formların kayıtlarının en geç Aralık 2010 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca yönetmelik bu tarihten sonra Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte Kimyasal Maruziyet Senaryolarının da sunulmasını şart koşmaktadır.
 
Kimyasal Maruziyet Senaryolarının REACH SIEF uyumluluğunda hazırlanması  potansiyel olarak kompleks bir prosestir. Uyumsuz senaryoların kayıt altına alınmayacağı unutulmamalıdır. Bu da kayıt altına alınmayan ürünlerin yazasl olarak satışını engellemektedir.
 
KMS Eğitimi
 
Nerden başlayacağınızı bilmiyormusunuz?
 
Endişelenmeyin yalnız değilsiniz. Bu konuda gittikçe artan talepleri karşılamak amacı ile MSDSMARKET  belirli dönemlerde eğitimler açmaktadır.  Yeterli sayıda katılımcı sağlarsanız özel eğitim programlarımız da mevcuttur.
 
Bu programlara katılmak için lütfen iletişime geçiniz.
 
 
Kimyasal Maruziyet Senaryosu aşağıdaki tanımların uyumlu cevaplandırılması ile hazırlanır.
 
·         Ürün nasıl üretiliyor
·         Ürün tüketim ömrü boyunca nasıl kullanılıyor
·         Üretici veya ithalatçı ürünün insana ve çevreye verebileceği zararları nasıl kontrol altına alabilecektir.
·         Ürüne maruz kalınan durumlar nasıl tanımlanacak ve önlemler neler olacaktır.
·         Atık yönetimi ve ürünün çevreye verebileceği potansiyel zararları ölçme nasıl yapılacaktır.
·         Üreticinin veya ithalatçının bu konudaki tavsiyeleri neler olacaktır.
 
 
- Kimyasal Tehlike ve Risk Yönetimi Eğitimi
 
Kullandığınız kimyasallar hakkında yeterli bilgiye sahipmisiniz?
 
Eğer Düzenli Olarak Kimyasal Ürün Kullanıyor veya Kimyasal Ürüne Maruz Kalıyorsanız :
 
·         Ürünlerin özelliklerini iyi anlamalı ve davranışları konusunda bilgili olmalısınız
·         Eldeki bilgi kaynaklarını nasıl kullanacağını biliyormusunuz (Örneğin Güvenlik Bilgi Formu)
·         Kimyasal ürünlerin risk ve zararlarını nasıl minimize edebileceğinizi biliyormusunuz.
·         Kimyasal kazalar öncesinde, esnasında veya sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri hakkında ne kadar bilgilisiniz?
·         Kimyasal ürün kullanıcılarının yukarıdaki gereklilikleri yerine getirmesi yasal sorumluluk olmasının dışında güvenli iş ortamlarının hazırlanması içinde oldukça önemlidir.
 
Kimyasal Tehlike ve Risk Yönetimi Eğitimi Sizlerin Aşağıdaki Konularda Bilinçli Davranmanızı Sağlayacaktır:
 
·         Kullandığınız kimyasalların zarar ve tehlikeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız,
·         Ürünlere ait dökümanları okumasını ve detaylı incelemesini öğreneceksiniz. (Etiket, Güvenlik Bilgi Formu, Sınıflandırma ,İşaretleme, Depolama Kartları, Taşımacılık Kartları vs)
·         Eldeki bilgilerle kimyasal ürünlerin en güvenli kullanımını,
·         Kimyasal kazalara maruz kalınması durumunda kişisel korunma araçlarının nasıl kullanılacağını, çevre ve insana verebileceği potansiyel zararlardan nasıl uzak kalınılacağını öğreneceksiniz.
·         Kimyasal Ürünleri nasıl depolayacağınız hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.
 
 
- CLP ve GHS Eğitimi
 
GHS Nedir ?
 
 Yapılan araştırmalarda REACH sistemi içerisinde CLP ve GHS uyum çalışmalarının sektör profesyonelleri tarafından oldukça ilgi gördüğü ortaya çıkmıştır. GHS Tehlikeli kimyasalların Birleşmiş Milletlerin öngörüsü ile tüm dünyada aynı standartlarda kontrol altına alınmasını sağlayan bir uyum sistemidir.BU sistemin Avrupa Birliği REACH düzenlemeleri altında ki adı CLP dir ve açılımı Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme olarak geçer. Kimyasal ürünlerin içeriği, tehlikeleri ve kullanımı esnasında alınacak tedbirlerle ile ilgili detaylı bilgilerin ürün Güvenlik Bilgi formlarında ve Ürün Etiketlerinde yer alması ve bunların uluslararası bir kodlama tekniği ile yapılması şart konulmuştur. Bu kodlamanın ve işaretlemenin yapılabilmesi için ürünlerin sınıflandırılması gerekmektedir. Sınıflandırılmış ürünlerin paketlenmesi ve taşımacılık bilgilerinin de aynı sistemle yazılması gerekmektedir. Tüm gereklilikleri karşılamak için GHS/CLP eğitimleri oldukça fayda sağlayan eğitimlerdir.
 
GHS/CLP Eğitimleri ile Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayabilirmiyim?
 
GHS/CLP Eğitimleri kimyasal ürünlerin sınıflandırılmasını içerdiği için Güvenlik Bilgi Formları hazırlanmasında kullanılan en önemli aşama olan sınıflandırma eğitimini tamamlamış olacaksınız. Buna ek olarak GBF Eğitimlerini de tamamlamanız gerekmektedir.
 
 CLP Eğitimleri Bize Ne katacak?
 
·         REACH yönetmeliğindeki yeni düzenlemeler ile ürettiğiniz ürün için "Sınıflandırma" yapabileceksiniz,
·         Bu sınıflandırmaların ışığı altında Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması için gerekli alt yapıya sahip olacaksınız
·         Global Uyum Sistemine göre ürün sınıflandırması, etiketlenmesi ve paketlenmesi hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız,
·         REACH'e göre ürünlerinizi kayıt altına alma işlemlerinde gerekli olacak sınıflandırma, etiketleme ve paketleme bilgisine sahip olacaksınız.
·         Yeni düzenlemelere nasıl uyum sağlanacağı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 
Konu ile ilgili her tür teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz.
 
Sertifikalanmış profesyonellere yönelik ileri düzey GBF-MSDS Hazırlama eğitimlerimiz ve diğer eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz